Krainer-Bergschafe-im-Museum-6MB.jpg

Alamannenmuseum Ellwangen

Leben an der Jagst

Textilerzeugung bei den Alamannen