Verlegung auf 2022: Anna Netrebko & Yusuf Eyvazov

Foto: Vladimir Shirokov

Konzertverschiebung: Anna Netrebko & Yusif Eyvazov