Robert Bosch Krankenhaus Haupteingang

Foto: RBK

CAR-T-Zelltherapie: Zukunftsweisende Behandlungsmethode erstmals in Stuttgart